تندخوانی

فرصت طلایی کرونا و تندخوانی!

/
به نام خدا چرا تندخوانی تندخوانی در روزهایی کرونایی، چرا؟ …
عادت اشتباه مطالعه

 سه عادت اشتباه حین مطالعه و شیوه رفع آنها:

/
  به نام خدا    سه عادت اشتباه حین مطالعه و شیوه رف…
تمرکزحواس

سه راه برای تقویت تمرکز و تمرکزحواس

/
    به نام خدا   سه راه برای تقویت ت…
آنتن

آنتن

/
مطالعه تدریحی
تغذیه
شاحص
مرور
مطالعه تدریحی